BASES 5 a EDICIÓ D’AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS DE FI DE GRAU (TFG) I DE FI DE MÀSTER (TFM)
“FUNDACIÓ CAMPUS D’ONTINYENT”

        1a. CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA

        El tema de tots els TFGs que reben aquesta ajuda, haurà d’estar relacionat amb la comarca de la Vall d'Albaida.
        Els participants hauran de respondre de l'autoria, l'originalitat i el caràcter inèdit del treball presentat, assumint les responsabilitats que se'n deriven, si en l'elaboració es vulneren drets de propietat intel·lectual de tercers.

        En aquesta convocatòria s'ofereixen 12 ajudes distribuïdes de la manera següent:

            * Dos ajudes per a realitzar el TFG del Grau en Administració i Direcció         d'Empreses.
            * Dos ajudes per a realitzar el TFG del Grau en Mestre/a en Educació         Infantil.
             *  Dos ajudes per a realitzar el TFG del Grau en Ciències de l’Activitat          Física i de l’Esport.
             *  Dos ajudes per a realitzar el TFG del Grau en Infermeria. 
             *  Dos ajudes per a realitzar el TFM del màster en Psicologia General         Sanitària. 
             *  Dos ajudes lliures per a qualsevol de les anteriors. 

        2a. REQUISITS

        Podran optar al premi els i les estudiants matriculats al Campus d'Ontinyent de la Universitat de València, en matèria de TFG i TFM en primera matrícula.

        3a. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

        Les sol·licituds per a prendre part en aquesta convocatòria es dirigiran al President de la Fundació i es presentarà en la Secretaria del Campus d’Ontinyent de la Universitat de València seguint el model d’instància que es podrà arreplegar a la Secretaria del Campus d’Ontinyent de la Universitat de València o també es podrà descarregar a les web de la Fundació  Universitària (www.fundaciocampusontinyent.es) o en la del Campus d’Ontinyent (www.uv.es/ontinyent). Les sol·licituds complimentades i signades es presentaran o bé presencialment a la Secretaria del
        Campus d’Ontinyent de la Universitat de València, o bé per correu electrònic a ontinyent@uv.es fins les 14 hores del divendres 5 de juliol del 2024.


        4a. DOTACIÓ

        Com a màxim 12 ajudes de 300 € cadascuna distribuïdes segons el punt 1.

        5a. DOTACIÓ

        El Jurat estarà composat pels membres del Consell de Direcció de la Fundació o persones en qui deleguen. Cap dels membres del jurat pot ser tutor o tutora d'alguns dels TFG o TFM que es presenten.

        Bases de les Ajudes

        Descarregar

        Instàncies de les Ajudes

        Descarregar